What is the methodology

Каква е методологията?

В проучването използваме собствена методология, основана на световните изследователски и практически познания за ангажираността. Фокусът ни е върху високата степен на надеждност на резултатите и възможността за бърза обратна връзка към организациите.

От 2012 година насам методологията ни е прилагана в проучване на ангажираността на служители на компании от индустрията и услугите. По тази методология се организира и проведе изследването „ТОП ИКТ Работодател“ за фирми от ИТ бранша и аутсорсинга на услуги (IT&BPO) в България.

При разработката на нашата методология, ние взехме предвид резултатите от различни проучвания за съществуването на пряка връзка между политиките, процедурите и практиките в управлението на човешките ресурси (напр. подбор, обучение, заплащане, оценка на представянето, управление на кариерата, комуникация и др.) с ангажираността на служителите. Начина, по-който тези политики, процедури и практики се прилагат в компанията, оказва влияние и въздействие на нивото на ангажираност на служителите.

Методологията ни отчита следните групи фактори на организационната среда, култура и междуличностни отношения, които са предпоставка за висока ангажираност на служителите, независимо от позицията, която заемат:
– да откриват смисъл и цел в работата си;
– да бъдат приети от мениджъра си, от екипа и от организацията;
– да виждат напредъка си;
– да усещат двустранен принос в работното състояние на всеки;
– да получават постоянни доказателства за откритостта на комуникацията, бързата и ефективна обратна връзка;

Въпросникът за служителите на компанията съдържа:
– 8 въпроса от демографски характер – за възрастта, професионалния опит, образованието и йерархичната подчинености и др.
– 72 положителни твърдения, групирани в 18 фактора (драйвера) на ангажираноста, например: „В компанията ми комуникацията се насърчава.”;
– Отговорите се потвърждават или отхвърлят от служителите чрез 5 степенна скала от “Напълно съгласен” до “Напълно несъгласен”.